TH EN

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2562 PDF
เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ AIMCG และ
เอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ ประจำปี 2563
PDF
เอกสารแนบ 3 แบบการส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ AIMCG และ
เอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ ประจำปี 2563
PDF