TH EN

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ บริษัทได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

  • ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์กับสำนักงาน ก.ล.ต.
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ REIT
  • ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการ REIT ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของ REIT และ มูลค่าหน่วยทรัสต์
  • ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์
  • พิจารณาการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี และตามที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ