TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปข้อสนเทศ: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AIMCG เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2562