TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์

แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การนำส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563