TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AIMCG

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (แก้ไขมูลค่าสินทรัพย์รวม)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยจากการปัดจุดทศนิยม)

แจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565