TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMCG และการนำส่งข้อมูลของกองทรัสต์ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี (แก้ไข)

แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMCG และการนำส่งข้อมูลของกองทรัสต์ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMCG ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)