TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งผลการอนุมัติการขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

การขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเลื่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2564 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี