TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการเปิดรับข้อเสนอสำหรับโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ข้อเสนอเกี่ยวกับการชำระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่และโครงการ ยูดี ทาวน์ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ AIMCG (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการเปิดรับข้อเสนอสำหรับโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ข้อเสนอเกี่ยวกับการชำระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่และโครงการ ยูดี ทาวน์ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ AIMCG

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (แก้ไข)

แจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท