TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเปิดรับข้อเสนอสำหรับการจำหน่ายสิทธิการเช่า และ/หรือ การจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทรัสต์ AIMCG) ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564